Хотуудын цаг агаарын 5 хоногийн урьдчилсан мэдээ
 
Улаанбаатар [2014/7/29,Мя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
13
29
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
13
25
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
22
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Ulaanbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
11
21
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Багануур [2014/7/29,Мя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
9
26
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
10
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
10
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Baganuur
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
19
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өлгий [2014/7/29,Мя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
13
23
9м/с
14м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
20
7м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
21
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Ulgii
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
6
19
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улаангом [2014/7/29,Мя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Ulaangom
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
8
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Улиастай [2014/7/29,Мя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
10
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Uliastai
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
9
22
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Тосонцэнгэл [2014/7/29,Мя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
8
26
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
8
23
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
4м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
7
23
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Tosontsengel
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
6
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ховд [2014/7/29,Мя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
15
28
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
25
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Khovd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
8
22
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Алтай [2014/7/29,Мя]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
26
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
23
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Altai
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
23
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Altai
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
9
21
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баянхонгор [2014/7/29,Мя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
27
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
25
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Bayankhongor
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
10
20
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мөрөн [2014/7/29,Мя]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
11
29
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Murun
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
13
26
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
27
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Murun
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Murun
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Бороо
11
19
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хатгал [2014/7/29,Мя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
25
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
8
21
5м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
21
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
5
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Khatgal
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Бороо
5
16
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Цэцэрлэг [2014/7/29,Мя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
28
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
11
24
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
9
21
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Tsetserleg
Шөнө Өдөр
Бага зэргийн бороо Бороо
8
17
4м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Арвайхээр [2014/7/29,Мя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
29
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
12
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
10
21
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Arvaikheer
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Бороо
11
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Хархорин [2014/7/29,Мя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
30
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
14
28
8м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
13
26
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
12
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Kharkhorin
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Бороо
11
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Булган [2014/7/29,Мя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
10
28
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
11
27
7м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
22
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Bulgan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
7
19
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сүхбаатар [2014/7/29,Мя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
29
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
14
29
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
26
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
23
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Sukhbaatar
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Зуунмод [2014/7/29,Мя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
11
26
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
12
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
11
23
6м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
12
20
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Zuunmod
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
18
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Дархан [2014/7/29,Мя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
30
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
30
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
26
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Darkhan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
25
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Эрдэнэт [2014/7/29,Мя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
12
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
13
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
10
24
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
10
20
4м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Erdenet
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
9
18
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойр [2014/7/29,Мя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
29
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
15
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Choir
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
17
27
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
26
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Choir
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
24
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Өндөрхаан [2014/7/29,Мя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
12
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
12
31
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
28
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
13
25
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Undurkhaan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
12
22
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Чойбалсан [2014/7/29,Мя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
27
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
15
30
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
16
28
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
14
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Choibalsan
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
13
23
5м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Баруун-Урт [2014/7/29,Мя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
15
27
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүл багаснa
15
32
5м/с
5м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
17
30
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
15
28
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Baruun-Urt
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
14
25
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Мандалговь [2014/7/29,Мя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
16
32
5м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
16
35
7м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
17
28
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
15
27
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Mandalgovi
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
14
22
6м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Даланзадгад [2014/7/29,Мя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
20
35
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Үүлшинэ
20
37
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
22
34
7м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
20
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Dalanzadgad
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
19
24
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Ханбогд [2014/7/29,Мя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Үүлшинэ
22
35
7м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
24
38
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
25
34
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
23
35
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Khanbogd
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
23
33
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Сайншанд [2014/7/29,Мя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
20
33
6м/с
7м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
21
39
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
22
35
5м/с
9м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
20
34
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Sainshand
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
19
31
8м/с
10м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
Замын-Үүд [2014/7/29,Мя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Түр зуурын бороо
20
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/30,Лх]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүл багаснa Багавтар үүлтэй
20
38
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/7/31,Пү]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
23
36
6м/с
6м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/1,Ба]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Түр зуурын бороо Үүлшинэ
21
35
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн
 
[2014/8/2,Бя]
Zamiin-Uud
Шөнө Өдөр
Үүлшинэ Түр зуурын бороо
21
32
6м/с
8м/с
Мэдээ зохиосон [2014/7/28]
Ус цаг уур, орчны хүрээлэн